Milieuvereniging De Groene Koepel

Milieuvereniging De Groene Koepel

Milieuvereniging De Groene Koepel

De Groene Koepel is een milieuvereniging die tot doel heeft het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de mens en zijn omgeving met daarbij een speciale zorg voor natuur, landschap en het milieu in Breda en de aangrenzende gemeenten.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het handelen van of nalaten van handelen door overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren te beoordelen, te beïnvloeden of te begeleiden. De vereniging streeft haar doel na, onafhankelijk van enige politieke levensbeschouwing of maatschappelijke overtuiging.

Het milieu in Breda en de aangrenzende gemeenten behoeft bescherming. Denk bijvoorbeeld aan de aantasting van natuur- landschappelijke en cultuurhistorische waarden, het broeikaseffect, verontreinigingen of fijnstof.

Werkzaamheden van de Groene Koepel

  • De Groene Koepel zoekt naar verbinding en samenwerking met organisaties, netwerken en mensen met dezelfde doelstellingen om gezamenlijk op te trekken in Breda en omliggende gemeentes.
  • De Groene Koepel presenteert zich op festivals, markten en bijeenkomsten.
  • De Groene Koepel organiseert een aantal thema-avonden.
  • De Groene Koepel geeft adviezen, informatie aan bewoners en bewonersgroepen in Breda en omliggende gemeentes over natuur, gezondheid en straling.
  • De Groene Koepel gaat gesprekken aan met ambtenaren, met Burgemeester en Wethouders van de gemeenten en met provinciale staten.
  • De Groene Koepel neemt deel aan klankbordgroepen over nieuw beleid.
  • De Groene Koepel brengt Milieudefensieacties onder de aandacht van haar achterban.
  • De Groene Koepel organiseert excursies naar gebieden die onder druk staan
  • Als het nodig is dient de Groene Koepel bedenkingen, zienswijzen en bezwaar en beroepschriften in om schade aan natuur en landschap te voorkomen.
  • In 2018 heeft de Groene Koepel haar statuten aangepast en het grondgebied uitgebreid naar Breda en omliggende gemeentes.

Contactpersoon: Sietzke Schokker, via: milieuverenigingdegroenekoepel@gmail.com

Milieuvereniging De Groene Koepel

Grote Markt, Breda, Netherlands